Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

Trvanie výstavy: 24. marec — 4. jún 2017

Možno povedať, že vďaka Milanovi Adamčiakovi má slovenský konceptualizmus vo svete ,zvuk‘. Retrospektívna výstava predstavuje v hlavných črtách jeho osobnosť a mnohovrstevnú intermediálnu tvorbu od roku 1964 po súčasnosť: konceptuálne umenie, film, experimentálnu poéziu, hudobnú grafiku, akcie a happeningy, objekty a autorské hudobné nástroje či výber z jeho osobitého archívu. Ako si želal autor, prehliadka je určená pre všetky zmysly návštevníkov, dokonca sa priamo v nej konajú sprievodné podujatia – diskusie, živé vystúpenia, programy pre rôzne vekové kategórie, hudobné interpretácie a performancie. – Lucia Gregorová Stach   

Štvrtok 23. 3. | 18.00

Otvorenie výstavy: Adamčiak, začni! / retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

Kurátori: Lucia Gregorová Stach (SNG), Michal Murin

Súčasťou programu otvorenia výstavy je realizácia hudobných konceptov a partitúr autora v interakcii s návštevníkmi vernisáže: Subjektívny čas (1967) a Green Piece (sempre secco, 1988) pre zaváracie vrchnáčiky.

Esterházyho palác, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Milan Adamčiak: Hommage à A. Rimbaud. 1969. Súkromná zbierka, Brno

Štvrtok 30. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Adamčiak, začni!

Retrospektívnu výstavu neoavantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017), ktorý svoj autentický intermediálny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia, predstavia kurátori Lucia Gregorová Stach (SNG) a Michal Murin.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 2. 4. | 16.00                            

Sunday Rest | Siesta v galérii pre anglicky hovoriacich: Adamčiak, začni! Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017

Práce Milana Adamčiaka sú charakteristické prekračovaním hraníc medzi vizuálnym umením, vedou, hudbou a poéziou. Lektorský výklad vás oboznámi s jeho grafickými partitúrami, autorskými hudobnými nástrojmi a s experimentálnou poéziou. Vzhľadom na otvorený charakter prác, výstava poskytne aj podnet pre vlastnú imagináciu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava / Vstup voľný

 

Adamčiakova tvorba a umelecká kariéra úspešne začala v 60. rokoch 20. storočia, keď sa veľmi mladý autor aktívne zapojil do neoavantgardných tendencií v slovenskom výtvarnom umení. V normalizačnom období 70. a 80. rokov voľne tvoril skôr skryte, neverejne. Záujem o Adamčiakovu tvorbu sa objavoval v niekoľkých periodických vlnách. Prvou vlnou bol začiatok 90. rokov spojený so vznikom Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu a Transmusic Comp. až po Cageovu návštevu v Bratislave v roku 1992. – Michal Murín

Milan Adamčiak: Kvinteto pre 4 drevené dychové nástroje. 1977. SNG, Bratislava

Nedeľa 16. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Adamčiak, začni!

Nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

off program / v súvislosti s prebiehajúcou výstavou Adamčiak, začni! v SNG dávame do pozornosti program venovaný umelcovi organizátormi festivalu NU DANCE FEST:

Sobota 22. 4. | 14.00

DIAMONDANCE_ HOMMAGE À 2M

Pocta Milanovi Adamčiakovi a Michalovi Moravčíkovi

NU DANCE FEST, 12. ročník festivalu súčasného tanca v spolupráci s o. z. Punkt – Dobrý trh

Grafická partitúra Diamondance: Milan Adamčiak

Scénografia – návrh a výroba scény podľa grafickej partitúry: Michal Moravčík

Diamondance bude ponúknutá vo forme otvorenej hry pre široké publikum, diváci sa budú môcť zapojiť podľa jednoduchých písomných inštrukcií. Tie budú nasledovať aj zúčastnení tanečníci a hudobníci. Hudba bude interpretovaná Petrom Machajdíkom, o. i. spoluzakladateľom Transmusic comp., a členmi Cluster Ensemble – Ivanom Šillerom, Ferom Királyom a Braňom Dugovičom.

Festival Nu Dance Fest podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

Dobrý trh na Jakubovom námestí / Grösslingová ul. 53  ̶  dvor AVF/BISLA, Bratislava

Štvrtok 27. 4. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 21 – Hommage à Milan Adamčiak (FluxUs 1)

Program: Milan Adamčiak, Karlheinz Stockhausen, La Monte Young

Účinkujú: Cluster Ensemble, VENI ACADEMY

Prvé dva koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG 2017 sa uskutočnia v súvislosti s výstavou významného intermediálneho umelca Milana Adamčiaka.

Adamčiak, jedna z najosobitejších postáv (česko)slovenskej umeleckej scény, na Slovensku zohral podobnú úlohu ako iní „osamelí vlci“ v umení 20. storočia; bez neho by bola naša kultúra fádnejšia. A keďže Milan Adamčiak bol jedným z mála československých umelcov, ktorí sa charakterom svojej tvorby v 60. rokoch zaradili k neformálnemu svetovému hnutiu FLUXUS,  popri Adamčiakových grafických partitúrach na koncertoch zaznejú aj diela predstaviteľov tohto umeleckého hnutia, resp. autorov, ktorých tvorba bola v nejakej miere týmto hnutím ovplyvnená.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Milan Adamčiak: La Conga. 1976. Súkromná zbierka, Bratislava

Nedeľa 30. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Adamčiak, začni!

Nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Druhá vlna záujmu vznikla po roku 2000, keď realizoval samostatné výstavy v Nitre, Žiline a v Bratislave. Tretia vlna záujmu prišla po uvedení dokumentárneho filmu Muzikológ tvorca (2009) Arnolda Kojnoka. Nasledovali série samostatných výstav, zahraničné prezentácie, prejavil sa zvýšený záujem mladých tvorcov o spoluprácu s ním. – Michal Murin

Štvrtok 4. 5. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 22 – Adamčiak, do školy! (FluxUs 2)

Program: Milan Adamčiak, Dick Higgins, Yoko Ono

Účinkujú: CZŠ Narnia (žiacky ansámbel), EIAPUF (experimentálny ansámbel ZUŠ Exnárova), studEND.doc (študentský ansámbel katedry hudobnej výchovy PdF UK), Superar Slovakia

Adamčiakova tvorba v oblasti nekonvenčných partitúr ostávala na Slovensku dlhé roky mimo oficiálneho hudobného života. Počnúc rokom 2011 – keď rozsiahlejší súbor jeho grafických partitúr pod názvom TRANSMUSIC (VARIATIONS) naštudovalo pri príležitosti európskeho projektu SoundExchange medzinárodné zoskupenie Mi-65  ̶  sa začala z iniciatívy Daniela Mateja, Ivana Šillera, Mariana Lejavu a v rámci umelecko-edukačného projektu VENI ACADEMY dostávať nielen na pódiá, ale aj „do školy“. Adamčiak sa ocitol  v programe predmetu „Hra v ansámbli“ na katedre hudobnej výchovy PdF UK a prostredníctvom absolventov tejto katedry aj na ZŠ a ZUŠ. Druhý adamčiakovsky ladený koncert potvrdzuje túto skutočnosť; v programe sa predstaví niekoľko projektov reflektujúcich Adamčiakovu tvorbu (a tvorbu ďalších nekonvenčných svetových umelcov) v rôznych formách hudobno-umeleckej edukácie.

Cyklus koncertov Hudba dneška v SNG sa uskutočňuje v spolupráci s InMusic, o. z. a so slovenskou sekciou ISCM. InMusic o. z. podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Esterházyho palác, 3. poschodie a átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné dobrovoľné

Štvrtok 11. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & intermédiá a koncept

Diskutujú teoretik umenia, kurátor Daniel Grúň (VŠVU v Bratislave); multimediálny umelec, estetik a muzikológ  Jozef Cseres (FF UK v Bratislave, AU v B. Bystrici, Masarykova univerzita v Brne) a ďalší hostia s kurátormi výstavy Luciou Gregorovou Stach a Michalom Murinom.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné 2 €

V poslednom čase sa dostával do pozornosti mladých literátov a autorov experimentálnej poézie, vzrastal záujem o interpretáciu jeho grafických partitúr najmladšou generáciou hudobníkov z okolia súborov Veni Academy a Cluster Ensemble v Bratislave a častejšie dostával ponuky na spoločné výstavy a spolupráce s mladými výtvarníkmi. V tomto dynamicky sa rozvíjajúcom období ukončila jeho tvorivú cestu náhla smrť.

Michal Murin

Sobota 20. 5. | v programe Noc múzeí a galérií v SNG

Pocta Milanovi Adamčiakovi / zvuková performancia Grafofón

Autorský projekt Zuzany Sabovej a Borisa Vitázka bude realizovaný v interakcii s návštevníkmi galérie a v súvislosti s výstavou Adamčiak, začni!

Esterházyho palác, átrium

Milan Adamčiak: 80 – Hommage à John Cage. Pre osem kazetových magnetofónov. 1992. Súkromná zbierka, Bratislava

Sobota 20. 5. | v programe Noc múzeí a galérií v SNG

Kurátorské komentáre

Počas kurátorského výkladu na výstave Adamčiak, začni! Lucia Gregorová Stach a Michal Murin upriamia pozornosť na niektoré vybrané aspekty tvorby umelca.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 € / deti do 6 rokov bezplatne

Vstupné  sa platí jednorazovo v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2017

Štvrtok 25. 5. | 18.00

Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & nová, súčasná, experimentálna hudba

Diskutujú hudobný skladateľ a hudobník Jaroslav Šťastný (JAMU v Brne); hudobný skladateľ Vladimír Bokes; hudobný skladateľ, špecialista v oblasti elektroakustickej a počítačovej hudby Juraj Ďuriš (Experimentálne štúdio SRO); estetik, semiotik, hudobník a skladateľ nekonvenčnej hudby Július Fujak (FF UKF v Nitre) a ďalší hostia s kurátormi výstavy Luciou Gregorovou Stach

a  Michalom Murinom.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Štvrtok 1. 6. | 18.00

Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & experimentálna poézia

Diskutujú literárny vedec Peter Zajac (Ústav slovenskej literatúry SAV, Inštitút slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne); literárny kritik a teoretik slovenskej literatúry Jaroslav Šrank (PdF UK v Bratislave) a ďalší hostia s kurátormi výstavy Luciou Gregorovou Stach a Michalom Murinom.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Nedeľa 4. 6. 2017

Finisáž výstavy Adamčiak, začni!

s kurátorským záverečným slovom a koncertom Transmusic comp. – Peter Machajdík, Zbyněk Prokop, Michal Murin.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Zdroj: TS SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *