Máj v Slovenskej Národnej Galérii v Bratislave prinesie pestrý program. Okrem prebiehajúcich výstav: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta, nestex a Osmičky v átriu galérie, sa môžete pozrieť do galérie počas podujatia Noci múzeí a galérií, či navštíviť niektoré z premietaní venované Ingmar Bergmanovi. Nech sa páči, je si skutočne z čoho vyberať!

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

do 29. 7. 2018, Esterházyho palác, 1. poschodie, Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

26.1. — 20. 5. 2018, Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava, Kurátorka: Henrieta Moravčíková, Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomína dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel približuje architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukazuje na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomňuje osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia. Tieto témy architekt uplatnil najmä pri navrhovaní obytných súborov Unitas a Nová doba. Vo svojom vyhlásení „Kam vedie nová cesta?“ z roku 1931 sa už nevenoval formálnej, konštrukčnej a priestorovej stránke architektúry, ale dotýkal sa takmer výhradne jej spoločenských súvislostí.

Výstava tak sprostredkúva divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastoľuje otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

weinwurm

Osmičky

28.2. – 31. 12. 2018, Esterházyho palác – átrium, Bratislava, Autorky koncepcie: Katarína Bajcurová & Petra Hanáková, Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a k októbru 1918.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí vystriedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) ju obmení Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku SNG, ktorá využije druhú stranu panelu a v átriu bude „zavesená“ od 19. 5. 2018.

sng namestie

Ponuka sprievodných programov

Streda 2. 5.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Záhrada

Stará múdrosť hovorí – postav dom, zasaď strom! Dozvieme sa, ako sa dá kultivovať život v meste alebo prečo by záhrady mali byť aj na sídliskách.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 3. 5. | 18.00

Prednáška Vladimíra Šlapetu: Kolektívny dom

Prednáška českého historika architektúry a profesora Ústavu teórie architektúry FA VUT v Brne Vladimíra Šlapetu bude venovaná prehľadu vývoja myšlienky kolektívneho domu v českej architektúre v medzinárodných súvislostiach v období rokov 1925 – 1950 od vízie a utópie avantgardy až k povojnovej realizácii.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / 1 €

Sunday, May 6 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Architect Friedrich Weinwurm: New Path

Friedrich Weinwurm (1885 – 1942) was the most significant representatives of the architectural avantgarde in Slovakia. His ideas of architectures gradually developed to encompass its societal importance. The talk will explain how the modern principles of building standardisation, collectivism and construction planning were introduced in his work.

Esterházy palace, 2nd floor, Free admission

Streda 9. 5.½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Záhrada

Stará múdrosť hovorí – postav dom, zasaď strom! Dozvieme sa, ako sa dá kultivovať život v meste alebo prečo by záhrady mali byť aj na sídliskách.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 € / rodina, R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 9. 5. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Boli sme tu!

Umelecké diela sú stopami, odtlačkami, ktoré svedčia o prítomnosti ich tvorcov – umelcov. Na stenách galérie nám tieto stopy pomáhajú identifikovať popisky. Dokážeme však odhaliť pôvodcu diela, ktoré v galérii nie je? Snažia sa autori diel o to, aby ich identita bola odhalená? Posvietime si na autorské podpisy a zabŕdneme aj do sveta graffiti, kde práve podpis je nosným motívom diela.

Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku od 13 do 17 rokov., Esterházyho palác, ateliér, Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 10. 5. | 18.00

Diskusia: Sociálne bývanie v 20. storočí a dnes

Obytné súbory Unitas a Nová doba reprezentujú to najlepšie, čím slovenské prostredie prispelo dobovému úsiliu o riešenie bytovej otázky pracujúcich nielen v zmysle sociálnom, ale aj architektonickom. Ako ovplyvnili neskoršiu bytovú výstavbu na Slovensku a ovplyvnili ju vôbec? Ako súčasná architektúra reflektuje tému bývania? Sú princípy, ktoré architekt Friedrich Weinwurm uplatňoval vo svojej tvorbe relevantné aj dnes? Môžeme vôbec na Slovensku hovoriť o sociálnom bývaní v zmysle architektonických koncepcií? Na tieto otázky sa pokúsia odpovedať architektka a urbanistka Elena Szolgayová – generálna riaditeľka bytovej politiky a mestského rozvoja MDV SR, architektka Katarína Smatanová z Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU a architekt Peter Moravčík. Diskusiu bude viesť architektka a historička architektúry Henrieta Moravčíková.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstupné: 2 €

Piatok 11. 5. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Zbyňo Džadoň: Lara a nebo

Čo s nebom, ktoré neodpovedá? Lara a jej strýko sa vydajú hľadať odpovede ku schodom nad dedinou alebo k výhľadom z veže. Spolu s nimi sa popasujeme s veršami, vetrom aj strachom a porozprávame si pri tom množstvo rozprávkových príbehov o svetoch, kde spolu žijú balóny a kaktusy.

Esterházyho palác –Berlinka, Vstupné: 3 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 13. 5. | 15.00

Siesta v galérii: Nestex

Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví nestálu expozíciu gotického a barokového umenia.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Vstup voľný

Streda 16. 5. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 28 – 1+2 (TRA-JA 2)

Program: Pavel Zlámal a i.

Účinkujú: Pavel Zlámal (CZ) + Braňo Dugovič a Ronald Šebesta (SK)

Vynikajúci český klarinetista a saxofonista Pavel Zlámal uvedie svoj sólový projekt „Horizont sedmého“, v ktorom sa ako hráč aj autor (podľa vlastných slov) „vydáva skúmať hranice svojich síl“. Každé živé predvedenie sa tak pre autora, hráča aj publikum stáva novou a neopakovateľnou skúsenosťou na tejto „ceste“.

Za názvom koncertu 1+2 (TRA-JA 2) sa skrýva aj zámer vytvoriť príležitosť na ďalšie podnetné stretnutie troch hráčov, silných umeleckých individualít, ktorí „o sebe vedia“, ale zatiaľ „nemali možnosť sa osobne stretnúť“. Túto možnosť vytvára práve toto podujatie pri príležitosti krstu nového CD Braňa Dugoviča „Cross Country Skiing“, projektu, ktorý vzišiel v roku 2017 práve z iniciatívy tvorcov koncertného cyklu Hudba dneška v SNG, na ktorom bol aj úspešne na jeseň minulého roka uvedený.

Koncert realizuje SNG v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja v súvislosti s projektom VENI 30 a s podporou pre spoluorganizátorov In Music, o. z., a Slovenskú sekciu ISCM z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu a Ars Bratislavensis.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Vstupné: 4 € / 2 €

Sobota 19. 5. | 10.00 – 24.00

Noc múzeí a galérií v SNG

Otvorené: 10.00 – 24.00 (posledný vstup o 23.00), program od 15.00

SNG ‒ Esterházyho palác, kaviareň Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Vstupné: 2 € / deti do 6 rokov bezplatne

Vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2018 a s ňou máte potom vstup zdarma do ďalších inštitúcií.

10.00 – 24.00 | átrium

Osmičky: 70. narodeniny SNG

Sprístupnenie „nástenkovej“ minivýstavy venovanej 70. narodeninám Slovenskej národnej galérie založenej v roku 1948.

15.00 – 17.00 | átrium, 1. a 2. posch.

Príďte spolu do galérie!

Otvorený program pre rodiny s deťmi od 4 do 12 rokov a pre všetkých, ktorí sa radi zapoja do aktivít pripravených k výstavám Osmičky, nestex a Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta. V priebehu dvoch hodín môžete návštevu v jednotlivých výstavách uchopiť po svojom a kreatívne ju interpretovať.

16.00 – 19.00 | Kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Básnik na počkanie

Už vám niekto napísal verše ? Len vám a priamo na telo? Tak toto si nenechajte ujsť! Šimon Ondruš – pouličný básnik, pre ktorého je okoloidúci človek impulzom k okamžitej textovej akcii. Krátky, výstižný verš ušitý na mieru – pre vás. Hra so slovom, nadhľad, vtip – buďte aj vy jeho inšpiráciou a príďte si osobne po svoju báseň. Vo výklade kníhkupectva Ex Libris v SNG bude tento básnik tvoriť len pre vás.

18.00 – 20.00 | 2. poschodie & ateliér

Workshop pre dospelých: Architektúra svetla

Moderná architektúra dbá na kvalitu bývania. Uvažuje nielen o otvorenom, ale aj presvetlenom a vzdušnom priestore a každý moderne zmýšľajúci architekt by teda mal vedieť navrhnúť dobrý zdroj svetla. Staňte sa aj vy na chvíľu architektom a príďte vytvoriť svietidlo, ktoré otvorí a prevzdušní každý priestor! Na workshop je potrebné sa prihlásiť: barbora.tribulova@sng.sk

ludia

18.00 – 19.00 | 1. posch.

Kurátorský fokus: Jana Švantnerová & Leopold Horovitz

Kurátorka Jana Švantnerová priblíži tvorbu a životné osudy umelca, ktorému Slovenská národná galéria usporiadala v roku 2017 výstavu v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach Leopold Horovitz 1938 – 1917 / Stratený – Nájdený zo zbierok SNG a súkromných kolekcií. Súčasťou výkladu s projekciou bude na túto príležitosť inštalovaný malý výber z umelcových diel.

19.00 – 20.00 | 2. posch.

Kurátorský fokus: Henrieta Moravčíková & Friedrich Weinwurm

Ako sa nájdu bádateľ a objekt jeho záujmu? Prečo sú niektorí autori či témy viac a iní menej prítomní v architektonickej historiografii? Čo podmieňuje spôsob a podobu interpretácie architektonického diela? Záverečný kurátorský výklad Henriety Moravčíkovej priblíži okolnosti vzniku výstavy, monografiu aj výskum, ktorý ju sprevádzal.

20.00 – 21.00 | 1. posch.

Kurátorský fokus: Dušan Buran & Martin Jančok, Aleš Šedivec & nestex

Kurátorský komentár Dušana Burana k nestálej expozícii gotiky a baroka upriamený na netradičný spôsob jej inštalácie a bilančná diskusia s architektmi nestexu Martinom Jančokom a Alešom Šedivcom. Ak vás výstava počas jej trvania od roku 2014 zaujala, venujte jej pozornosť, koncom roka 2018 ju nahradí nová expozícia.

21.00 – 22.00 | 2. posch.

Jednohubky na výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Princíp jeden lektor, jedno dielo, jeden príbeh pri vybraných dielach na výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta.

22.00 – 23.00 | 1. posch.

Jednohubky na výstave nestex

Princíp jeden lektor, jedno dielo, jeden príbeh pri vybraných dielach na výstave nestex.

22.00 – 24.00 | Berlinka

Bodka: Kvíz k 70. narodeninám SNG & záverečná hudobná Májovica

Zabavte sa pri kvíze a vyhrajte ceny z produkcie SNG! Stand up grafického dizajnéra a spoluautora narodeninovej nástenky Braňa Matisa & DJ set MtotheG/ajlavmjuzik.

Nedeľa 20. 5. | 15.00

Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný lektorský výklad naposledy prevedie výstavou Friedricha Weinwurma, najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku. Priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Vstup voľný

Utorok 22. 5. | 19.00

Kompozičné laboratórium: Roman Berger

Cyklus prednášok spojených s premietaním pokračuje vhľadom do tvorby slovenského hudobného skladateľa Romana Bergera (1930). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Projekcia dokumentárneho filmu Roman Berger – lament, protest, nádej (réžia Marek Šulík, 2014, 26 min.). Hudobný hosť Andrej Gál. Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou SNG.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe tak pre poučených poslucháčov, ako aj pre širokú verejnosť.

Esterházyho palác – Berlinka, Vstup voľný

Streda 23. 5. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Postaviť sa za/pred umenie

Vo výstavných priestoroch galérie sa bežne stretávame s umeleckými dielami zoči-voči. Postavenie v dialógu je jasne dané – dielo je to, čo je predstavené a prehodnocované. Zmenia sa tieto vzťahy za dverami galérie? Čo ak sú diela, ktoré potrebujú, aby sme sa postavili za ne? Postavme sa za dobrú vec, postavme sa za umenie!

Program je určený predovšetkým mladým ľuďom vo veku od 13 do 17 rokov., Esterházyho palác, átrium

Vstupné: 2 €, R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 27. 5. | 15.00

Siesta v galérii: Nestex

Nedeľný pohodový výklad prierezovo predstaví nestálu expozíciu gotického a barokového umenia.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava, Vstup voľný

Nedeľa 27. 5. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa vo výhľade: Niečo je vo vzduchu (špeciál)

Počuli ste už? Čosi sa chystá. Bude to veľké. Príďte spolu pátrať, objavovať rôzne miesta, spoznávať okolie a tvoriť. Rozutekáme sa na všetky strany. Nadýchnuť sa, otvárame brány galérie!

Esterházyho palác, exteriér, Vstupné: 4 € / rodina, R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 29. 5. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov – pre veľký úspech opäť pozývame na tanečný parket s učiteľom tanca Jurajom Komorom. Tanečné odpoludnie pre dámy a pánov v najlepších rokoch organizuje nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG.

Esterházyho palác –Berlinka, Vstup voľný

 

Stredy 30. 5.  ̶  27. 6. | 20.00

BERGMAN A ŽENY & BERGMAN 100

Filmová prehliadka SNG – BERGMAN A ŽENY v rámci projektu BERGMAN 100 pri príležitosti 100. výročia narodenia režiséra.

Projekcie sa uskutočnia vždy v stredu 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2018 o 20.00

Kurátorka prehliadky a úvody pred projekciami: Petra Hanáková (SNG), Pre divákov od 15 rokov, Esterházyho palác – Berlinka, Vstupné: 3 €

Streda 30. 5. | 20.00 Čakajúce ženy (Ingmar Bergman 1952, 107 min.)

Streda 6. 6. | 20.00   Sny žien (Ingmar Bergman 1955, 87 min.)

Streda 13. 6. | 20.00 Pred úsvitom (Ingmar Bergman 1958, 84 min.)

Streda 20. 6. | 20.00 Mlčanie (Ingmar Bergman 1963, 95 min.)

Streda 27. 6. | 20.00 Ženy a Bergman (Eva Beling 2008, 29 min.)

Muži a Bergman (Eva Beling 2008, 53 min.)

Ingmar Bergman (1918 – 2007) je jednou z najkomplexnejších osobností dejín svetovej kinematografie. Jeho tvorba je na jednej strane silne autorská, teda akosi zvláštne dostredivá, na druhej strane však veľmi bohatá – tematicky, žánrovo i štylisticky neobyčajne pestrá.

Festival BERGMAN 100 je jedinečnou príležitosťou k hlbšiemu poznaniu aj menej známych bergmanovských polôh. Kolekcia filmov, ktorú predstavíme v Berlinke, zdôrazní ženské hľadisko Bergmanových filmov. Vo výbere s názvom BERGMAN A ŽENY uvedieme tituly určované subjektivitou ženského sveta, kde i trápenia sú takpovediac špecificky ženské.

Filmy uvedieme v rámci kolekcie chronologicky s úmyslom ukázať aj štylistický vývoj Bergmana (počnúc ešte viac-menej tradicionalistickým filmom Čakajúce ženy až po hranične existenciálne vyprázdnené Mlčanie). Výber uzavrieme dvojicou diskusných dokumentov, v ktorých kľúčové herečky a herci rozkrývajú intimitu svojej spolupráce s Bergmanom.

Fotky a TS: SNG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *