Nová platforma KU.BA, ktorej vznik iniciovala A4 – asociácia združení za súčasnú kultúru, má za cieľ prepojiť aktérov na občianskej kultúrnej scéne v hlavnom meste, vytvoriť pravidelný priestor pre diskusiu o spoločných témach, zdieľanie skúseností a vzájomnú komunikáciu. Má slúžiť ako pôda pre stretávanie, definovanie spoločných záujmov nezriaďovaného kultúrneho sektora, informovanie verejnosti a tiež formulovanie podnetov smerom k samosprávam.

Úvodné stretnutie neformálnej platformy sa uskutočnilo 15.1.2015 a zúčastnilo sa ho vyše 50 zástupcov nezriaďovanej kultúrnej a umeleckej scény v Bratislave a regióne. Medzi nimi boli zástupcovia kultúrnych priestorov, divadelných a tanečných súborov, galérií, festivalov aj umeleckých iniciatív. Prítomní formulovali svoje individuálne očakávania, nasledované prezentáciou a moderovanou diskusiou. Hlavnými témami boli idea vzniku platformy a jej formy, potreba zmapovania činnosti nezriaďovaných kultúrnych organizácií a rola samosprávy pri vytváraní podmienok pre dlhodobý rozvoj kultúrnych aktivít.

V pozývacom texte sa píše o dôvodoch vzniku novej iniciatívy, ktorý je motivovaný súčasným stavom:

Bratislava má bohatú a dynamicky sa rozvíjajúcu kultúrnu a umeleckú scénu, ktorá nie je zriaďovaná inštitúciami verejnej správy. Jej aktivity sú pre mesto nepostrádateľné – dodávajú mu osobitý charakter, energiu, autentickosť a identitu, zvyšujú kvalitu života a atraktivitu pre obyvateľov aj návštevníkov. Každodenná práca a dobrovoľná aktivita množstva jednotlivcov, skupín a malých organizácií stojí za podstatnou časťou spoločenského a kultúrneho diania v meste: sú to organizátori jednorazových podujatí aj festivalov, prevádzkovatelia galérií, divadiel a kultúrnych priestorov, umelci, dramaturgovia a kurátori. Obraz Bratislavy a kvalita života v nej je do veľkej miery tvorený práve aktivitami a subjektmi občianskej, nezriaďovanej a nezávislej kultúrnej scény. Na rozdiel od iných porovnateľných európskych miest však Bratislava dlhodobo nemá koncepciu rozvoja kultúry, ani efektívny a transparentný spôsob podpory mestom nezriaďovaných iniciatív.

Ďalšie stretnutie formujúcej sa platformy KU.BA je naplánované na 11. marca 2015 takisto v A4 priestore súčasnej kultúry, sídliacom v budove YMCA na Karpatskej ulici v Bratislave. V prípade záujmu môžu nezávislé kultúrne subjekty a iniciatívy, ku ktorým sa zatiaľ informácie o vzniku platformy nedostali, zaslať na adresu ku.ba@a4.sk žiadosť o zaradenie do kontaktného listu.

Prepájanie subjektov nezriaďovanej kultúrnej scény sa uskutočňuje vďaka projektu „Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu“. V rámci neho chce A4 – asociácia združení za súčasnú kultúru v spolupráci s vytvorenou platformou, sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít (okrúhle stoly, workshop, diskusie, semináre, konferencia) v partnerstve s vedením mesta iniciovať vznik potrebných koncepcií v kultúrnej politike mesta aj kraja. Projekt nadväzuje na doterajšie úsilie, výzvy a iniciatívy A4 aj ďalších MVO, usilujúcich sa upozorniť na problematiku a iniciovať dialóg s politickou reprezentáciou.

Projekt Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavubol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

ZDROJ: TS Ku.Ba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *